Tilbage

Nørre Asmindrup Kirke


Asmindrup kirke er en romansk kirke.

Kirken ligger på en højning i landsbyens nordvestre udkant

 


Kirken er opført i begyndelsen eller midtenaf 12.århundrede - altså i Valdemarertidens store kirkebygningsperiode.

Måske bygget over Solgudens offersted.

Kirken i Asmindrup

Et par km. i lige linie vest for kirken i Trundholm Mose blev solvognen fundet i 1902.


Et sagn fortæller at Asmindrup kirke skal være den første og ældste i Odsherred, det skal nok passe hvis man tænker på stenkirker.

En lærerdatter omkr. Midten af 1800 har fortalt, at hun fra sit vindue har iagttaget, hvordan folk ofte langvejs fra om natten kunne søge ind på Asmindrup kirkegård for at hente jord fra en ny grav som middel mod sygdomme - netop med den begrundelse, at kirken var den ældste, hvorfor jorden måtte antages at være særlig virkekraftig!


I de første årtier af det 19.århundrede henlå Asmindrup kirke nærmest som en ruin, og der var al mulig udsigt til at det bygningsværk, som middelalderens og reformationstidens slægter havde rejst til Guds ære og menighedens gavn, nu skulle forsvinde.

Omkring 1817 var det middelalderlige tårn, af røde munkesten, så forfaldet at det måtte rives ned.
Kirken stod i en halv snes år uden tårn, mens den forfaldt mere og mere, det var i årene efter statsbankerotten.
Der blev snakket om at lukke kirken da den var livsfarlig at færdes i.
I 1822 gav det kgl. danske Cancelli tilladelse til at gudstjenesten for Asmindrup sogn indtil videre måtte holdes i Vig kirken.
Nørre Asmindrup kirke


Embedet blev nedlagt og på den gamle præstegårds grund rejstes i 1816 den nye skole.
Man stod uden præst i sognet, uden præstegård og jord og med en kirke som næsten var en ruin.
Sognets folk protesterede men først i 1826 blev der beskedent og langsomt startede der en reparation af kirken.
Tårnet blev bygget.
I 1826 blev kirkegårdsmuren genopført.
I 1838 forsattes restaureringen med et nyt tagværk over skibet Omkring 1890 anskaffes kirkens første varmeindretning, en kakkelovn, som blev anskaffet ved privat foranstaltning og omkostningerne ved brændsel og fyring er skaffet af private bidragydere.

Den første del af 1900 præger klart præg af menighedsrådets indflydelse.
Ved hjælp af indsamling i sognet skaffedes penge til et orgel 1914. det kostede 1400 kr. og havde 4 stemmer.
Orgel i dag fra 1982 med 8 stemmer.
1916 afløstes den gamle kakkelovn af et varmeværk.
Varmeovnen afløstes i 1936 af elektrisk varmeinstallation
For privat indsamlede penge (225 kr.) installeredes der i 1922 elektrisk lys i kirken.
Altergangen

Alteret

Den udskårne altertavle, der menes at være fra omkring 1500….
På fløjene til venstre ses begivenhederne før korsfæstelsen og på fløjene til højre hvad der skete efter korsfæstelsen.

prædikestolen med himmel er fra 1584.

 prædikestol med himmel 1584.
Kalkmaleri i kirken
 
 I kirken ser man nogle synlige
        kalkmalerier


Omkring 1450 blev skibets to hvælvinger udsmykket med kalkmalerier, ligeledes rundt om korbuen.

På første hvælving er Marias bebudelse, hyrderne på marken, de hellige 3-konger, barnemordet i Bethlehem, flugte til Ægypten, Jesus dåb, Indtoget i Jerusalem, Gethsemane, Judas forråder Jesus og forhøret hos Ypperstepræsten.

På anden hvælving er Gud skaber dyrene, Gud skaber menneskene og viser dem de to træer, slangen frister Adam og Eva som skjuler sig for herren, uddrivelsen af paradis, arbejdet (Eva spinder, Adam graver, i midten en vugge), Kain og Abel.

De blev overkalkede og atter fremdraget i 1892, da der ikke var udsigt til at få dem restaurerede blev de på ny overkalkede. da der ikke var udsigt til at få den restaurerede, blev de overkalkede
Orglet har otte stemmerl  Orgel i dag fra 1982 med 8 stemmer.


Kirkens første inventar kan med sikkerhed siges at være den romanske granitfond

Døbefonten fra 1829


Døbefonten består af 2 groft tilhuggede blokke, eneste udsmykning er det tovrelief der findes foroven.

Fonten er dækket med et stort tinfad, hvori står et mindre. De bærer årstallene 1830 og 1831.


     Figur af Johannes Døberen fra ca. 1200

Johannes Døberen
I 1918 lå den bag alteret

Han blev i 1933 anbragt i det
   nyopførte sakristi

Senere blev han ophængt på korets
sydvæg
Fra tiden omkring 1500 stammer noget af kirkens mest værdifulde inventar: Foruden altertavlen og

Johannes Døberen er der

Den sengotisk korbuekrucifiks der er fra ca. 1450

Figuren er 117 cm. høj og korstræet måler 219,5 x 197
Korbue krusikfiks


Ved påsketid 1924 ophængtes det smukke skib, som blev forarbejdet og skænket kirken af fiskere i Kildehusene.
udsigt over gravsteder Omkring kirken


På en eksisterende sten i kirkegårdsmuren

ved den østlige indgang er der hugget en

inskription til minde om befrielsen d. 5. maj 1945.


Mindestenen er en stor marksten i gærdet, med en markant jævn flade.

Læs mere om mindestenen på sten og overtro


INDSKRIFTEN LYDER:


I FORTID SATTE FRIE SLÆGTER

DENNE STEN I KIRKENS HEGN

DA FJENDEAAGET BRAST

BLEV DEN VOR NYE FRIHEDS

MINDETEGN

5.MAJ 1945

MIN SJÆL LOV HERREN

OG GLEM IKKE ALLE HANS

VELGERNINGER.