Tilbage


Vig sogn


I danske folkesagn fra forlaget Hansen i Grevinge har jeg fundet flere gode folkesagn.
Bøgerne kan lånes på biblioteket
Her er et af dem:


Just får et himmelbrevJust boede i Nykøbing. Jævnligt gik han hen for at besøge sine forældre, som boede et stykke uden for byen.
Han gik gerne derhen om søndagen, når han havde været i kirke.
På en smuk sommersøndag vandrede han rask af sted. Lærken sang højt oppe under den blå himmel, og han var lige så glad som fuglene.
Da han var gået en mil kom han til Møllehuset, og ud fra skyggen af et træ trådte en ung mand frem og ville følges med ham.
Den unge karl så tilforladelig nok ud. Han havde et smukt og venligt ansigt, men Just undrede sig over hans tøj. På hovedet bar han en stor hue, og han havde en lang, brun kjortel på, ligesom munkene i gamle dage.
Just skjulte sin forundring og fulgtes med den unge mand. De snakkede løs om vind og vejr, og da de kom til Just's forældres hus, skiltes de.
Næste søndag mødte Just igen den unge fremmede ved Møllehuset, og igen gik de sammen til forældrenes hus.

Til trods for, at møderne med den fremmede forløb såre fredeligt, var Just dog foruroliget. Der var noget sært og anderledes over den unge mand, og det var ikke kun på grund af tøjet. Derfor gik Just til præsten og spurgte ham om råd.
Præsten mente, at ingen nu om dage gik rundt i lange gevanter og store huer, så den unge mand, Just havde mødt, var nok et spøgelse.
Nu, da præsten havde snakket om spøgelse, var Just opskræmt og bange, da han den næste søndag mødte den fremmede karl for tredje gang.
"Jeg er en engel", sagde den unge mand. Han tog huen af, som skjulte hans lange, gyldne hår. Så slog han kjortelen til side, og der udgik et lys fra ham, som var stærkere end solen. Just blev blændet af den skinnende skikkelse, så han faldt ned på jorden og skjulte sine øjne med hænderne.
"Frygt ikke", sagde englen, "der skal ikke ske dig nogen skade. Men tag dette brev og giv det til din præst, så han kan give det videre til menneskene. Gud kan ikke få ro for de fattiges suk og råb. Synden fordærver jorden, og de fattige må bære de riges hovmod".
Just så, stadig bange, op på englens lysende ansigt og tog imod brevet. Det var skrevet med gyldne bogstaver. Englen forsvandt for Justs øjne.

Just gik straks til præsten og gav ham brevet. Det blev læst, og mange mennesker skrev det af.
Det lød således:

"Giver Agt paa dette Brev og aabenbare det; thi den som arbejder om Søndagen er forkastet som Skrivten siger; thi raader jeg Eder, at I ikke arbejder om Søndagen, hverken i Gud eller ånder Arbejde; men flittigt gaar i Kirke, baade Gamle og Unge, for at høre Guds Ord med Andagt.. I skal ikke sminke Eders Ansigter og ikke kruse Eders Haar og ikke bedrive nogen Hof færdighed; men I skal dele Eders Rigdom med de fattige.
Dette Brev haver Jesus Christus selv skrevet med sin egen guddommelige Haand.
Endvidere sagde han:
I skal have 6 Dage om Ugen at arbejde i, den 7. skal holdes hellig og frie; men dersom I ikke dette gøre, da skal jeg straffe saavel Gamle som Unge. Angre derfor Eders Synder paa det, at Eder skal forlades; thi Enden er nærmere end I ser og tænker; brug ingen slem Begjæring; thi jeg har skabt Eder af intet, og kan gjøre Eder til intet.
Hver som haver dette Brev i sit Hus og ikke aabenbare det, han er forbandet af Cbristus og min Guddommelighed. Dette Brev skal den ene efter den anden afskrive, og omend skiønt I haver saa mange Synder som Sand i Havet og Løv paa Træerne og Græs paa Marken og Stijerner paa Himlen saa skulle de forlades Eder. Hvem som ikke tror skal dø en slem Død.
Omvender I Eder ikke, da skal I blive forladt og fordømt. Jeg vil spørge Eder paa den yderste Dag, da skal I svare mig eet til Tusinde for Eders store Synders Skyld.
Jeg, Jesus Cbristus siger Eder;
Omvend Eder selv i Sacramentets Foragtede; Omvender Eders Hof færdighed, Hoeri og Ondskabs Synd og Guds Bespottelse, samt den Riges Karrighed med de Fattige. Haver ikke de Fattiges Suk og Raab været, da havde der ikke kommet Frugt paa Jorden i 7 Aar, og der skal blive saadan Krig og Blodsudgydelse at de ihjelslagnes Hoveder ej kan findes for Blod; og der skal blive en Elendighed og Hunger at Moderen æder sit eget barn, og saadan en Sygdom og Pestilenge at den som lægger sig om Aftenen sund og frisk, skal om Morgenen være død.
Der skal blive en Klage og Elendighed, Mennesket skal raabe Nød og Jammer for den som ikke haver omvendt sig. Men dersom I omvender Eder, da skal Eders Alder forandres fra 60 til 100 Aar, Eders Bedrøvelse omvendes til Glæde og alle Folk glæde sig i Herren, alle Folk ham love. Mennesket paa Jorden er forbandet, som dølger dette Brev; men den som forkynder samme skal blomstre af Hjiertes Glæde og Velsignelse i Jesu Christi Navn. Amen. Gud allene Æren". Slut

Slut

til toppen

Tilbage