Dragsholm slot har egen hjemmeside
Tilbage

Dragsholm slot


Dragsholm slot

Man ved ikke med bestemthed hvor gammel  Dragsholm er.
 Meget tyder på at Dragsholm oprindeligt er projekteret ca. 1180
  af Roskildebispen.
Måske lå der en mindre borg på draget, måske blev Dragsholm opført
 som borg, det er det indtryk man får når man ser den kompakte bygning med de
tykke mure, og med en vigtig strategisk placering, omgivet af vand på tre af siderne

Opførelsen af Dragsholm Slot kom imidlertid for størstedelens vedkommende til at
påhvile Biskop Peder Sunesøn, idet Absalon i 1182 blev udnævnt til ærkebiskop af
Kong Knud VI, Valdemar den Stores søn.

I dag er slottet  en hotel og restaurantionsvirksomhed.

Dragsholm Slot, danmarks ældste,ligger i den sydlige ende af Odsherred på en
smal landtange,draget,mellem Sejerø bugt og det inderste af Lammefjorden.

Dragsholm Slot fik sit navn efter placeringen på den smalle landtange
kaldet draget
 
Bygningerne er opført på en af to holme i et stort og fugtigt engområde

Det menes det har været i Dronning Margrethe d. 1.s besiddelse og at det var
 dronningen der skænkede slottet til Roskilde Bispestol

Al færdsel over land,
før Lammefjorden blev afvandet i 1873,
 foregik på strandvolden langs
Sejerøbugten

Dragsholm har med sin placering i
 engområdet og det omgivende bondeland,
givet en kraftfuld effekt ud over landskabet
og har været et symbol på
Roskildebispens magt i landet.

Slottet menes at være fra begyndelsen af  1200 - tallet

Dragsholm slot i år 1200
Det ældste Dragsholm er bygget af brændte teglsten på et fundament af natursten
og består af en bygning placeret sydøst på banken.

Billederne er  billeder fra Fårevejle museum og viset slottet i 1200-tallet Ville en af datidens fæstebønder klage
over sin fæsteafgift, eller over den skat,
som godset opkrævede,
ja, så hørte det ind under biskoppen i
Roskilde

Der blev nok ikke klaget ret meget

Kirkens betydning for deres liv og
opfattelse var enormt
Kirken var nøglen til et anstændigt liv
og var efter døden adgang til
paradisDen borg,
 der i middelalderen lå på draget,
 ligner slet ikke det slot vi kender i dag

Dragsholm Slot er danmarks ældste og
var i middelalderen et af rigets
stærkeste fæstninger
Slottet ligner ikke det vi kender i dag

Adgangen til Dragsholm er fra Vindekilde i nord ad en langstrakt hævning i
 Landskabet.

Egentlig er det uvist til hvilket formål Dragsholm blev opført,
men det blev næppe opført som en borg med henblik på forsvar.
Bygningernes mure er efter datidens forhold ganske tynde og vinduerne alt for
store.
Det menes at være til anvendelse som et sommerresidens, både for fornøjelser og efterårets jagt for Roskildebisperne
med indretning af nytte- og blomsterhaver.
Fra slottet har man også forvaltet de omfattende jorder som hørte til.

Under kongen fungerede det som statsfængsel,
fornemme fanger blev fængslet og sendt dertil.
Lensmanden havde ansvaret for at de blev der,
fangekælder, bolt og jern sikrede den side af sagen.
 Den mest berømte fange var jarlen af Bothwell  
 der havde eget værelse fra 1573 til sin død i 1578.

Århusbispen Anders Bille sad her,
det var efter reformationen, men han fik lov til at gå løs, ind og ud.
I 1600-tallet så slottet lidt
anderledes ud

 At den kunne forsvare sig så man
under borgerkrigen i 1530erne i
"Grevens fejde"

Billederne er fra Fårevejle museum og slottet er fra 1600-tallet
Dragsholm i 1600-tallet og billederne er taget da museumet lå i Fårevejle


Dragsholm slot i år 1600
Voldgraven, som omgiver
slottet  i dag, er kommet på et
 senere tidspunk.
     
Dragsholm blev den sidste katolske
borg på sjælland som ikke var
under kongens kontrold.

Dragsholm blev kongelig gods fra
1536

Læs en lille historie fra tiden

Undere reformationen overgik alt kirkegods, også Dragsholm Slot, til kronen
Den politiske situation var lumpen og
de katolske adelsmænd var belejret i et år fra 1535 - 36 uden at få noget udefra.

Og for at overbevise belejrerne om at de havde rigeligt med forsyninger
slæbte de hver aften slottets eneste får op på vægtergangen og stak det i rumpen
så det mæææede ud til fjenden.
I virkeligheden var de i elendig og sulten forfatning.


Under syvårskrigen var der en del svenske fanger.
 Også tyskeren, Hieronymys Thanner, sad der for spionage, i fem år, til sin død.
En kaptajn Clerk, han var chef for de skotske lejetropper i syvårskrigen,
 han døde i 1577.
Eiler Brockenhus, der var sindsyg og anklager for søskendemord, modermord,
blodskam m.m. han døde i 1609.
 Erik Munk, var lensmand i Norge, anklager for groft embedsmisbrug, han hængte
sig i 1594. Som selvmorder blev han gravlagt under galgen, efter tidens skik.

Den tyske friherre Sigfried Rheinschatt , havde mishandlet sine undergivne med
brutalitet og havde mishandler sin danske kone.
 Han døde også på Dragsholm i 1626.
 
En sørøver, Hans Lindenow, slap med tre år, slap fri i 1618.
 
Dragsholms sidste fange var Kristiania-lektoren Niels Svendsøn, der tvivlede om
treenigheden, var overbevist "socinianer," gav statskirken kælenavnet " den store
ærkehore" og kaldte præsterne for pladrende papegøjer og satans apostle.
Han blev dømt til evig fængsel, og kom på Dragsholm i 1655.
 Han kom dog ud inden svenskekrigene. 

Under svenskekrigen i 1658-60 besatte svenskerne næsten hele landet, og hvor
Dragsholm hundrede år før var blevet forsvaret med styrke og helt, så faldt borgen
 uden et sværdslag.
 Forsvarsværkerne var ikke blevet holdt vedlige.
 Svenskerne sprængte slottet og slottet blev voldsomt beskadiget.
 
Svensker hærgede og plyndrede voldsomt hele egnen.
De afbrændte landsbyen Egemarke, der ikke blev genopført, der er nu en lille herregård i stedet, den blev kaldt Egemarke og den ligger der endnu.
 Danmark kunne ikke tages og svenskerne tog hjem.

 Frederik III overlod resterne af Slottet til sin rentemester Heinrick Müller
Et forsøg på at genrejse borgen endte med hans fallit, og samme skæbne overgik
følgende ejer, som solgte stumperne til admiral Cort Adelers yngste søn,
højesteretspræsident, Frederik Christian Adeler.
Sammen med sin hustru, Henriette Margrete von Lente genopførte han slottet i barokstil, som det ses i dag.
Det stod færdig, 47 år efter svenskekrigene, hvis man skal tage metalbogstaverne
og tal på øst- og sydlængerne i den indre slotsgård til troende 

En senere arving til Adelerslægten
Lensbaron georg Frederik Zytphen-Adeler blev er foregangsmand, da han 
 skar Lammefjorden midt over ved Audebo med en dæmning.
Der er langt fra den tidligere
middelalders røde borg med tårne og spir
til nutidens Dragsholm,
et barokslot
med landbrug, restaurant og hoteldrift.
Billederne er taget da museumet lå i Fårevejle

Den sidste arving af Adelerslægten døde barnløs i 1932
Statens Jordlovsudvalg overtog godset, tømte slottet for indbo
og frasolgte en stor del af jorden

Dragsholm slot i 1900
I 1936 solgte staten slottet og jorden
ca. 400 tønder land til
Johan Frederik Böttger,
 og ved hans  død i 1994
overtog hans  søn og datter Flemming og Inge Merete Bøttger i fælles eje 
Dragsholm slot og  
  valgte at drive slottet som landbrug, hotel og restaurant
I 2002 overtog Inge Merete Bøttger Dragsholm slot sammen med sin mand, Peter Bøttger.


Det myldrer med spøgelser og genfærd
på det 800 år gamle slot
 
 Der har været
Drab, vold, magtbegær,
krig og kærlighed
bag de tykke mure i det 800 år
gamle slot

Dragsholm Sllot år 1900

Da man i 1970
ved sammenlægning af flere kommuner,
skulle finde på et nyt navn til den nye
 kommune,
kom navnet af sig selv og hvad var mere
nærliggende end:
Dragsholm kommune.

Dragsholm som vi kender det i 2005

Indkørslen mod Dragsholm slot

Indgangen til Dragsholm og slottets våbenskjold

Indgang til Slottet
Dragsholms våbenskjold
Indgangen er lang og med kanoner i begge sider 
Dragsholm

og her er indgangen  og man ser tydeligt skydeskårene på muren
turister på besøg skydeskårene

Og indenfor
slotspladsen

Det ene vindue er der ikke, det er påmalet.                Turisterne ses på slottet
der er lidt liv i det gamle Dragsholm
Og vi ser lidt indenfor og ser:

En fyrstelig pejs og et hjørne af slottet
pejs

Men et venligt nik mod  stolen
sikker man sig god behandling af damen
som det ikke er alle forundt at se

En pæn stue og et hjem med klaver
en pæn stue Et hjem med klaver

 Et hvidt skab og teateret på Dragsholm
teateret på Dragsholm

Jagtværelset er beklædt med masurbirk.
Kong Christian X hvilede ud her efter 
jagt på Dragsholms jorder
Jagtværelset

Dragsholm har også egen kirke
Slotskirken
Dragsholm kirke

Dragsholm slot har egen kirke 


Dragsholm slotskirke er tit optaget
 af bryllup


 

    Gartner og portnerboligen

Avlebygningen langs allén op til Dragsholm hovedbygning
afsluttes med et lille hus med skorsten
Maskinhuset

 

Det ligner en smedie, men er
et enestående monument over
modernet storgodsdrift.

Det er huset til den første
dampmaskine i
dansk landbrug


Medens Zetphen-Adeler var på rejse, nedbrændte alle godsets enorme længer fra
 1700-tallet og det meste af godsets besætning omkom.

Der blev bygget nyt og meget modernet.
For enden af loen installeredes en dampmaskine, der med remtræk kunne drive et
 Tærskeværk og transportere korn.
Dermed forsvandt meget af daglejernes vinter arbejde.

Industrialiseringen havde holdt sit indtog i dansk landbrug.
Snart begyndte hestetrukne damptærskeværker at køre fra landsby til landsby.

Den daværende ejer af Dragsholm kunne huske, at han så dampmaskinen,
da han første gang beså ejendommen.
Da han i 1936 købte den sidste rest af godset c. 400 tdr. land,
 var maskinen forsvundet.

I 1830 begyndte resultaterne af de store
 reformer at vise sig

Nordeuropas hastigt voksende storbyer
havde et stadig større behov for fødevaretilførsler.

I 1836 fik Dragsholm nu ejer.

Den 27 årige Zetphen-Adeler 
 starter med at bygge et moderne
teglværk 
teglværksgården

I den ene ende af den store teglværksgård indrettede han et børneasyl,
børnehave,
så kunne konerne også komme på arbejde, og forøge familiens velstand.

Han nævner selv med stolthed, at hvor før en enkelt fæstebondefamilie
levede en sølle tilværelse, skabte han arbejde og velstand til 27 arbejderfamilier

Tiden er løbet fra teglværket.
Forvalterboligen og arbejderboligerne var i mange år sommerpensionat.
I dag ligger bygningerne som et ubrugeligt minde om storgodsernes sidste
højdepunkt i Danmarks historie.

I sin tid var teglværkets fornemste produktion nok leverancen af sten til
Thorvaldsens Museum.

Ud til strandeen ved Nekseløbugten lidt syd for Enghaveskoven
ligger endnu et monument over den sidste store periode i
Dragsholms gods historie.

Her byggede Zetphen-Adeler et udskibningsmagasin for sin korntransport
Naturligvis bygget af tegl fra eget teglværk
 
kornmagasinet Kornpakhuset er bygget i 1868
også
Dansk småskibfart florissante periode

Landbruget havde et voldsomt
øget transportbehov

Hestevogne og jordveje kunne ikke følge med
Men havet lå  tæt på overalt
og Dragsholm havde i forvejen en skibsbro 
på stedet til at klare teglværkets behov 

Et par årtier senere kom jernbanen.
I 1899 kom banen til Odsherred og overtog korntransporten indtil lastbilerne kom

I dag er kornmagasinet en uanmindelig dejlig koloni, lejrskole, for børn.
Feriekolonien Glænø

Her ses lidt natur af voldgraven
Voldgraven omkring Slottet Voldgraven omkring slottet

En af de mange gårde der blev solgt fra Dragsholm besiddelser i 1930erne,
var den gamle ridefogedgård Rødegård i Vindekilde.

Rødegård er fra 1640 og blev opført af
ridefogeden på Dragsholm,
christian Pedersen Poder.

Rødegård har været meget større end den
 er i dag
 Der har været flere tilbygninger, den største i 1866

Gården blev fredet i 1954

Rødegård anvendes i dag som privat bolig
Rødegård i Vallekilde

En af historierne til Rødegård er beretningen om tilfangetagelsen af en prins
Immanuel af Anhaltplötzkay i 1660

Prinsen var i krigstjeneste hos Carl X Gustav af Sverige under svenskekrigen.
I 1659 tog han med sit rytterregiment til Dragsholm hvor det meste af slottet blev
 sprængt i luften.
Efter flere måneders terror af lokalbefolkningen, og udslettelse af blandt andet
landsbyen Egemarke, blev prinsen og hans regiment, mens de var indkvarteret
på Rødegård, overlistet af den danske kaptajn Robert Colnet,
og ført til Odense som fange.

Lidt natur omkring slottet
En sti omkring slottet voldgraven ses fra vinduet


Det spøger også den dag i dag på det gamle slot
Der er ingen tvivl om at Dragsholm har været skuepladsen for mange
grusomme og forfærdelige forbrydelser

Fra min historie om livet i år 1800 har jeg følgende historier:

Gamle sagn og historier om Dragsholm
Et gammelt sagn fortæller , at ved et lystigt gilde (før 1678) var der en ung jomfru,
 Sechmann,  på Dragsholm der dansede sig ihjeld. Hun blev begravet i Fårevejle
kirkes kapel, men endnu i 1778 lå hun i sin kiste lige så rød og hvid, som hun var
segnet om i dansen.
_________
Grev Carl Moltke fra Nørager var engang på besøg på Dragsholm.
 Som han nu sidder og taler med sidst afdøde Baron Zytphen-Adeler, lød det som om der kom en med fire heste forspændt vogn rumlende ind på slotsgårdens toppede stenbro. 
Grev ZMoltke rejste sig da og sagde til baronen, at nu kom der nok fremmede,
 men Baronen slog afværende ud med hånden og sagde:
 "Aa det er ikke noget, lad os ikke tale om det".
Mange forskellige mennesker har hørt denne vogn komme rumlende
ind i gården.
Den kommer der den dag i dag. Indbildning kan det ikke så godt være, da hunden
 farer gøende ud.
Det menes det er en genspejling af den ulykkelige Bottwells ankomst.
 _______
Oppe i Dragsholms tykke mure er der hemmelige gange. Det fortælles, at der er en
af disse, der fører langt uden for slottet, og hvorigennem slottets beboere under
 belejringer havde forbindelse med omverden.
________
Vor nabo fortæller:  (det er stadig fra livet i  år 1800 )
Min søster, der nu er over 80 år, tjente som ung på Dragsholm.
En aften da hun var gået udenfor sammen med de andre piger, så de pludselig en
 lille pusling, der vel kunne være så høj som et bord, stå henne ved muren.
De skulle selvføgelig se nærmere på den lille mand, men ligesom de gik et skridt
frem mod ham, pst så var han væk, men de havde dog set, at han var helt grå og
 sortladet i ansigtet.
Om det var et spøgelse eller en nisse skal jeg være usagt.
_________
Der er flere historier på siden om livet i år 1800.

Den hvide dame
På Dragsholm omkring 1540 boede der engang en ond herremand.
hullet i muren  Han havde en datter,
Celestine Mariann de Bayonne Gyldenstierne,
 køn og sød, og allerede da hun
 var lille bestemte faderen at hun skulle giftes med
en   herremand

Men da pigen blev voksen, blev hun forelsket i en
staldkarl, og de mødtes i hemmelighed.
Men faderen opdagede det og blev så rasende at han
 slog staldkarlen ihjel.
Pigen var blevet gravid og hun skulle gemmes væk i Slesvig.

I forbindelse med hendes afskedsfest blev hun ikke
kørt til Slesvig, men returneret til slottet og muret
inde i væggen
stadig iført sin smukke hvide kjole.

De skubbede Celestine ind i hullet, hvor hun
 lige kunne stå oprejst, og uden at ænse
 hendes rædsel og bønner,
 murede de hullet til.

Man kunne høre hende kradse på muren,
og hendes skrig hørtes over hele slottet
 men...

I forbindelse med en ombygning i 1910
da man skulle flytte nogle vægge
for at skaffe plads til rigtige toiletter
Fandt man hendes skelet
indmuret i væggen.  
Resterne af den hvide dame

Af og til vender hun tilbage som Den hvide Dame.

Det siges at Celestine nu optræder som "sømmelighedens vogter" - og at gæster
 der ikke optræder korrekt på slottet ofte kommer ud for uheld i det
efterfølgende døgn

Der er også historien om den Grå Dame.
Louise Katrine Jensdatter.
Hun var en tidligere tjenestepige fra en fattig familie, der stjal af husets sølvtøj.
I stedet for at vise hende bort oplærte husets frue hende i sømmelighed, ærlighed og orden og hun fik tilsyn med husets sølvtøj og blev oldfrue på slottet.
Alt det skete i 1600-tallet.
Det blev hendes ansvar at holde orden i sagerne på slottet.
Den strikse oldfrue gik rundt på de lange gange og hersede med alt og alle.
Det gør hun stadig, og hun hader forandringer.
En historie fra slottet:
I flere år var den grå dame vred over at der var hængt et maleri af slottet op i den blå stue. Hun blev ved med at tage det ned og stille det på gulvet, op af væggen.
Hun gav først op da maleriet blev hængt op på en ligkisteskrue.

Og der er værelse 24
I skabet på værelse 24 skete der en grum historie.
For mange år siden blev en nysgerrig page slået ihjel.
Hans forfærdige forbrydelse var , at han kikkede ind gennem nøglehullet
uha uha hvad mon han så,men pas på med det.
Øjet han brugte til at kikke med blev drejet ud af hoved på ham og brændt i en kamin - så kunne han ihvertifald ikke se med det mere.
Hans usle krop blev pint og plaget og smidt i lige netop det skab bagved børnereporterne.
(en page er en adelig tjener på et slot)

Og om Bygmester Byrge
som stod for opførelse af slottet i slutningen af 1100-tallet
Byrge er oftest set under 2.verdenskrig, hvor tyskerne besatte slottet. Byrge var munk med en øjenprotese af sten - og han er kendelig på kutten og øjet. Årsagen til at han optræder er sandsynligvis, at han - på grund af sit dårlige syn - havde det vanskeligt med rette vinkler. De to oprindelige længer mod syd og øst er ikke i vinkel. Så slottet er pilskævt.

Top ti-listen
I 2004 var Dragsholm slot på top ti-listen over spændende rejsemål der er hjemsøgt
 af spøgelser
Det amerkanske internet-magasin "Askmen" anbefaler rejsemål efter en fast top-ti
system.....Slottet kom med på en 7. plads over de mest spøgelses-hærgede
rejsemål.

Dragsholmfundet.
Syd for Dragsholm slot er der i 1973 fundet to af de ældste grave i Danmark, de hidtil eneste fra tiden mellem jægerstenalderen og bondestenalderen. En kvindegrav fra 4000 f. kr. Det var en (på den tid gammel) kvinde i fyrrene og en pige på 18, de blev gravlagt sammen. Kvinden var stærkt plaget af gigt, og hendes tænder var nedslidte. De var begravet med dragter og var hver udsmykket med 75 tænder fra krondyr, vildsvin, ko og elsdyr. I den anden grav, tæt på (ca. to m.) lå en mand på ca. tyve år fra 3650 f. kr. hans dragt var smykket med ravperler, og han var blevet begravet med pile og økser og et tragtbæger fra landbrugslivet.

Dragsholm slot blev i sommeren 2003 kvikket op for over 6 mio.kr.
I en omfattende vedligeholdsplan gik man i gang med at installere bad i flere
værelser og alle vinduerne 275 stk. blev efterset og vedligeholdt.
Slottet har 28 dobbeltværelser, restaurant, kirke og kursusfaciliteter.

En gammel slotsbrønd
 I 2004 var to drenge sammen med andre på en tur til Dragsholm og gik på opdagelse i slotsparken.
Her gik de ned i en kældernedgang, og nogle af deres kammerater slog lidt efter lemmen til kælderen i, så drengene stod i totalt mørke og ikke kunne orientere sig.
De fandt frem til en dør, som de åbnede - men bag denne gemte sig
en tre meter dyb, heldigvis vandtom brønd, som de faldt ned i.
Drengene overlevede med mindre kvæstelser og chock.
På Dragsholm slot kendte man ikke til brøndens eksistens.


Da Dragsholm bliver drevet som hotel og restaurantionsvirksomhed er driften med landbrug af jorden overdraget
til en naboejendom der fungerer som maskinstation.
Det betyder at Dragsholm ikke længere har landbrugsmaskiner og andet inventar på ejendommen, og der findes ingen husdyr.

I den tidligere kostald har foreningen Hestevognsmuseet 
indstalleret deres museum.
  Her kan man se de gamle hestekøretøjer der var brugt både til hverdan og til fest.
og  få et indblik i tidligere tiders markarbejde gennem de seneste århundrede
af de mange hestetrukne markredskaber. 

Gislinge bageri kørte rundt i Odsherred
til gårdene og til
Dragsholm
                                                        
En ladvogn
til transport af
alverdens ting og sagerEn børnekane

Blev brugt af barenepigen på
 Dragsholm slot
til at køre børnene i skole

Den nuværende ejer
Inge Merete Bøttgerer blevet kørt frem
 og tilbage fra skolen
i denne kane.


Husmoderens meget  avancerede
vaskemaskine 
i ca. 1900
                                                        

Og en lidt mere modernet 

 Vaskebalje med tilhørende
vaskebræt stående på en træbuk

så husmoderen
 ikke skulle bukke sig ned

Landauer

Bygget ca. år 1900

Kareten blev brugt på de større
godser og Herregårde
og det finere herskab


Tilbage

til toppen